Algemene voorwaarden

LEEST U ALSTUBLIEFT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE ZORGVULDIG.

Door het gebruik van deze Website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U moet deze algemene voorwaarden iedere keer dat u deze website gebruikt en/of een bestelling plaatst lezen. Door het gebruik van deze website nadat wij veranderingen van de algemene voorwaarden bekend maken, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen, ongeacht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden moet u onze website niet gebruiken en, voor zover van toepassing, moet u ervoor zorg dragen dat u geen User Account(s) bij ons heeft.

Artikel 1. Definities

1.1 Jip & Jij is een online winkel in dieetproducten en dieetsupplementen, welke via www.jipenjij.com bezocht kan worden.

Artikel 2. Afbeeldingen/tekst

2.1 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Jip & Jij is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen tot en met 150,00 euro bedragen 5,50 euro.  Voor bestellingen boven 150,00 euro zullen geen verzendkosten in rekening gebracht worden.

4.3 Jip & Jij kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door:

iDEAL: Als u bankiert via Internet bij de RABO bank, ABN AMRO bank, SNS bank of ING bank (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDEAL. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: www.ideal.nl.

5.2 De klant geeft Jip & Jij toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Jip & Jij.

Artikel 6. Levering

6.1 Jip & Jij streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Jip & Jij zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6.4 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Kinderen

De Website en de Jip & Jij Producten zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen en zijn ook niet gericht aan kinderen. De Website en de Jip & Jij Producten zijn slechts voor gebruik en toegankelijk voor individuen die 18 of ouders zijn.

HET IS NIET TOEGESTAAN VOOR PERSONEN DIE DE LEEFTIJD VAN 18 NIET BEREIKT HEBBEN ONZE JIP EN JIJ PRODUCTEN TE GEBRUIKEN EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE.

Artikel 8. Health Disclaimer

De Jip & Jij-producten zijn slechts gericht op het assisteren van gebruikers in hun poging om af te vallen. Jip & Jij is geen medische organisatie en ons personeel is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Geen enkele informatie aangeboden via de Website of via de Jip & Jij kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose. De informatie en rapporten die door ons worden aangeboden kunnen onder geen enkele voorwaarden worden gezien als een substituut voor het raadplegen van en/of het behandelen door een dokter of specialist.

Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen. De website en de Jip & Jij Producten zijn slechts gericht op gebruik door gezonde volwassen individuen. De website en de Internet Producten zijn niet geschikt voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen, of individuen met een gezondheidskwaal (hieronder inbegrepen alle mogelijke varianten van eetstoornissen). Deze individuen worden speciaal gewaarschuwd en aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens te beginnen met afvallen.

Voor aanvang van een dieet, dient u zich ervan te vergewissen van het feit dat u geen ondergewicht heeft.

Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan onze Disclaimer te raadplegen, welke onderdeel uitmaakt van de Algemene voorwaarden doormiddel van deze referentie.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

Jip & Jij.nl is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website. U begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, of iedere andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander ontastbare verliezen (zelf als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade) die voortvloeit uit (a) het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de Jip & Jij producten; (b) Het gebruik van de inhoud van of ander materiaal op de jipenjij.nl site; (c) de kosten van het verkrijgen van of vervanging van goederen en diensten voortvloeiend uit goederen, informatie, gegevens, of diensten aangekocht of verkregen of ontvangen boodschappen of aangegane transacties door of via deze website; (d)ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; (e)verklaringen of gedrag van een derde op onze website; (f) ieder andere aangelegenheid met betrekking tot onze website. In geen geval zal onze aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en gronden voor een rechtsvordering (hetzij in een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins) Het door u betaalde bedrag te boven gaan, voor zover van toepassing, wegens toegang tot onze website. Indien u ontevreden bent met (een gedeelte van) onze website, of met een van deze voorwaarden, dan is de enige oplossing het voordurend gebruik van deze website en de Jip & Jij producten te staken. Niets in deze bepaling zal onze aansprakelijkheid wegens dood of letsel door onze nalatigheid beperken.

Voor zover bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u berekend is voor producten of diensten die u besteld heeft. De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd of uitgesloten voor zover uw kosten en schade veroorzaakt worden door onze (of ons personeels) grove nalatigheid of moedwillige opzet, of indien deze beperkingen en/of beperking van aansprakelijkheid verboden zijn door dwingendrechtelijke bepalingen. In geval van aansprakelijkheid wegens dood of letsel is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering (en) in het betreffende geval, plus het bedrag van het eigen risico dat door ons dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis (en) in dat geval.

Artikel 10. Non conformiteit

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u als consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Jip & Jij. Dit kan uitsluitend d.m.v. een e-mail sturen aan info@jipenjij.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@ jipenjij.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Jip & Jij het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen, Jip & Jij zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 12: Retourzending

De kosten van het verzenden van retourneren naar Jip & Jij komen geheel voor uw eigen rekening, tenzij gezien de aard van uw klacht, anders overeengekomen. U dient u retouren ten alle tijde voldoende te frankeren! Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Voor retourzendingen verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Verzendkosten worden niet geretourneerd. Voor bepaalde artikelen kan in de betreffende aanbieding de zichttermijn worden uitgesloten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Privacy

Onze privacy verklaring kunt u vinden onder de button privacy policy.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Jip & Jij.

Contact

De Website staat onder controle van – en de Internet Producten worden geleverd door

Jip en jij HHFP B.V.  72011327 en is gevestigd te Zwaagdijk-oost

Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande kunt u contact opnemen met Jip & Jij door u vraag of opmerking te richten aan info@jipenjij.com

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 1 oktober 2013